Zakończenie roku formacji w Tirocinium Pastoralnym

13 czerwca 2018 r.

Od wielu lat w czerwcu w Prowincji Warszawskiej Redemptorystów przybywa nowych misjonarzy. 13 czerwca 2018 roku podczas nieszporów dwóch redemptorystów otrzymało krzyż misyjny na zakończenie swojej formacji w Tirocinium Pastoralnym. Ojcowie Waldemar Gonczaruk i Tomasz Zieliński przygotowywali się do posługi misjonarza – redemptorysty przez ostatnie 2 lata. Wieczornej modlitwie przewodniczył przełożony prowincji o. Janusz Sok. 

60 lat Tirociunium Pastoralnego

W 2018 roku przypada 60. rocznica powstania Tirocinium Pastoralnego w Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Instytucja ta od wielu lat kształci misjonarzy i rekolekcjonistów. Kształcą się w nim redemptoryści polscy, a także współbracia z Białorusi i Ukrainy należący do polskiej prowincji, jak i z innych jednostek Zgromadzenia zarówno obrządku łacińskiego (ze Słowacji lub Czech), jak i grekokatolicy z Ukrainy czy Słowacji. Wcześniej przez lata redemptoryści formację i przygotowanie do pracy misjonarskiej odbywali w instytucji „drugiego nowicjatu”, która była nakazana przez prawodawstwo zakonne. Obowiązywało ono od kapituły w 1764 roku aż do kapituły nadzwyczajnej, która odbyła się w latach 1967-1969. 

Na gruncie polskiej prowincji „drugi nowicjat” zainicjował sługa Boży o. Bernard Łubieński. Formacja dla przyszłych misjonarzy odbywała się w latach 1912 – 1962 z małymi przerwami. W latach 1912 -1939 roku instytucję „drugiego nowicjatu” ukończyło 38polskich redemptorystów. Do wybuchu II wojny światowej redemptoryści polscy posiadali 7 klasztorów. Ich stan personalny wynosił 160 zakonników, w tym 66 kapłanów, 57 braci zakonnych i 37 kleryków. Podczas wojny polscy redemptoryści stracili ok. 16% zakonników. Pomimo trudnych warunków oraz okupacyjnych ograniczeń w pracy misyjnej polska prowincja redemptorystów nie zrezygnowała z tej specyficznej formacji misyjnej. Wlatach okupacji hitlerowskiej formację misyjno-rekolekcyjną w „drugim nowicjacie” ukończyło 25 redemptorystów.W latach powojennych, począwszy od 1945 do 1962 roku, a więc w trakcie oficjalnego trwania instytucji zwanej „drugim nowicjatem” polska prowincja wykształciła 60 misjonarzy. 

Tirocinium Pastoralne w Prowincji Warszawskiej Redemptorystów rozpoczęło swoją działalność w 1958 roku. Było ono połączone z „drugim nowicjatem”. Pierwsze Tirocinium Pastoralne redemptoryści polscy zainaugurowali w roku akademickim 1958/1959 i miało ono swoją siedzibę w Warszawie. Powołał je ówczesny prowincjał o. Kazimierz Hołda dekretem z dnia 2 sierpnia 1958 roku. W 1959 roku klasztor w Krakowie stał się miejscem tzw. „tirocinium pastorale”, czyli instytucji formującej duchowo, intelektualnie, homiletycznie, a także naukowo młodych misjonarzy redemptorystów. Początkowo miało ono charakter międzyzakonny. Do ukończenia takiego instytutu pastoralnego po studiach seminaryjnych zobowiązywał członków zakonów papież Pius XII w Konstytucji apostolskiej Sedes Sapientiae. Redemptoryści odbywali w nim formację pastoralną. Przygotowanie zaś misjonarskie miało miejsce w klasztorze redemptorystów w postaci przystosowanego do warunków formacji misyjnej „drugiego nowicjatu”.

Historia osobnego ośrodka formacyjnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów przeznaczonego do posługi misyjnej zaczyna się w roku 1961. Wówczas to decyzją kuratorium bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 1961 roku nastąpiło rozwiązanie juwenatu redemptorystów w Toruniu. W tym samym dniu pomieszczenia zajmowane przez juwenat prowincjał przeznaczył na Tirocinium Pastoralne oraz rok probacji zakonnej. W 1963 r. o. Alfons Wittig został mianowany prefektem Tirocinium Pastoralnego,a Toruń na kilkadziesiąt lat stał się siedzibą Tirocinium. Inauguracji pierwszego w klasztorze redemptorystów w Toruniu kursu przygotowującego do misji i rekolekcji przyszłych misjonarzy dokonał prowincjał o. Kazimierz Hołda w dniu 18 sierpnia 1963 roku. Wówczas to siedemnastu młodych ojców z prowincji rozpoczęło pracę nad przygotowaniem się do głoszenia misji i rekolekcji, którą ukończyli 1 czerwca 1964 r. O. Wittig pełnił funkcję prefekta Tirocinium w latach 1963-71, zaś po jego wyjeździe do USA prefektem na krótki czas został o. Dominik Stawarz.Z kolei prowincjał o. Stanisław Podgórski dekretem z dnia 26 marca 1973 roku mianował o. Gerarda Siwka prefektem Kursu Misyjno-Rekolekcyjnego (tirocinium). O. Siwek przez szereg lat (1973-1988) był wychowawcą misjonarzy – rekolekcjonistów w Toruniu i Krakowie.

Klasztor redemptorystów w Toruniu był siedzibą Tirocinium od 1963 roku do 1984 roku. Od 1984 roku Tirocinium miało miejsce w Krakowie. W latach 1988 – 1990 instytucja ta w tym okresie należała strukturalnie do Studium Homiletycznego w Krakowie, którego kierownikiem był o. Siwek. Przygotowanie teologiczne i praktyczne misjonarzy dokonywało się w ramach Studium Homiletycznego. Prefektem Tirocinium był wówczas o. Władysław Chaim. W roku 1990 Tirocinium zostało oddzielone od Studium Homiletycznego i przeniesione przez prowincjała o. Leszka Gajdę do Gdyni. Prefektem został mianowany o. Jan Byczkowski, a po jego śmieci o. Stanisław Pęgiel. W latach1996 – 2002 ponownie dom zakonny w Krakowie kształcił przyszłych misjonarzy pod prefekturą o. Józefa Szczeciny z nominacji prowincjała o. Edwarda Nocunia. Od 2002 roku, kiedy to prefektem został o. Grzegorz Jaroszewski, miejscem kształcenia przyszłych misjonarzy był dom zakonny w Tuchowie. W czasie roku formacyjnego 2004/05 prowincjał o. Zdzisław Klafka decyzją Rady Prowincjalnej Nadzwyczajnej przeniósł siedzibę Tirocinium Pastoralnego z Tuchowa do Lublina. Tak więc od 20 listopada 2004 roku klasztor lubelski był miejscem, gdzie kontynuowano formację misyjną. Z Lublina siedzibę tej instytucji przeniesiono ponownie do Krakowa i ponownie prefektem został o. Józef Szczecina w latach 2008-2011. Natomiast prowincjał o. Janusz Sok decyzją Rady Prowincjalnej od 2011 roku erygował dom zakonny w Lublinie jako miejsce formacji i studium dla misjonarzy redemptorystów.

O. Andrzej Makowski CSsR

zobacz zdjęcia tutaj...

Warsztaty homiletyczne 

6-8 listopada 2017 r.

Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego – temat kolejnego roku duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce stał się jednocześnie tematem kolejnych warsztatów homiletycznych redemptorystów, szczególnie misjonarzy ludowych i rekolekcjonistów, w domu rekolekcyjnym w Lubaszowej w dniach 6-8 listopada 2017 r.

Spotkanie zostało poprowadzone przez o. lic. Marcina Klamkę CSsR, wykładowcę teologii dogmatycznej w WSD Redemptorystów w Tuchowie i socjusza nowicjatu w Lubaszowej. Teologicznemu wstępowi oraz wprowadzeniu do poszczególnych tematów proponowanych rekolekcji dla dorosłych i młodzieży towarzyszyła twórcza praca w grupach, by wypracować schematy kazań. Posłużą one następnie uczestnikom warsztatów w pisaniu własnych kazań i rozważań.

Spotkanie otworzył o. Dariusz Paszyński CSsR, wikariusz prowincjała, a zorganizował je Sekretariat Misji i Rekolekcji naszej prowncji. Udział wzięło 23 ojców.

zobacz zdjęcia tutaj...

Rozpoczęcie Tirocinium 
10 października 2017 r.
 

Poranną Eucharystią z jutrznią, której przewodniczył o. Dariusz Paszyński, wikariusz przełożonego prowincji, zainaugurowano kolejny rok formacyjny w tirocinium. Przypominając w homilii postać

sługi Bożego

o. Bernarda Łubieńskiego, niestrudzonego ewangelizatora, kaznodzieja zachęcał słuchaczy studium pastoralnego do wytrwałego i odważnego głoszenia słowa Bożego wbrew wszelkim przeciwnościom. Jednocześnie wspomniał również o tym, jak ważne jest solidne przygotowanie do tego, by móc głosić słowo Boże w formie misji czy rekolekcji.

Uczestnikami tirocinium w roku 2017/18 są: o. Waldemar Gonczaruk i o. Tomasz Zieliński (drugi rok),

o. Arkadiusz Buszka i o. Dariusz Pabiś (pierwszy rok).

zobacz zdjęcia tutaj...